ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 /3.2.2 POIR/2016

 

Racibórz, dnia 12.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1 /3.2.2 POIR/2016

 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji mozaik kasetonowych w firmie NELA ONE" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2. Wsparcie Wdrożeń wyników prac B + R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na Innowacje Technologiczne przedsiębiorstwo Kornelia Krompiec Firma Handlowa Nela – One zaprasza do składania ofert dotyczącą zakupu rzeczowych aktywów trwałych niezbędnych do uruchomienia linii technologicznej, umożliwiającej produkowanie drewnianych mozaik kasetonowych nową metodą z wykorzystaniem klejenia i prasowania poszczególnych elementów. Zapytanie obejmuje zakup:

 

  1. Nowego środka trwałego – Systemu odpylania i odprowadzania trocin – 1 szt.
  2. Nowego środka trwałego - Prasy hydraulicznej do klejenia dwuwarstwowego – 1 szt.
  3. Nowego lub używanego środka trwałego - Strugarki czterostronnej do drewna – 1szt.
  4. Nowego lub używanego środka trwałego - Szlifierki szerokotaśmowej do kalibracji i szlifowania elementów – 1 szt.
  5. Nowego lub używanego środka trwałego – Formatyzerko – czopiarki – 1 szt.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, jak również zgodnie z zapisami par. 11 wzoru umowy o dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity z 2013r. (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.).

 

Niniejsze zapytanie zostało upublicznione w następujący sposób:

 

  1. Wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
  2. Zamieszczenie na stronie internetowej Wnioskodawcy www.nela-one.pl

 

 Załącznik do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 3 - Deklaracja pochodzenia środka trwałego

Załącznik PDF - Zapytanie ofertowe NELA ONE

 

 

Nela-One jest firmą dynamicznie rozwijającą się. Dzięki ambicji oraz aspiracji jakie posiadamy stale powiększamy nasz asortyment i wdrażamy nowe technologie.

Witryna www.nela-one.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij